เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567, 17 –25 AUG

เกี่ยวกับ

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้

 

เทศกาลสร้างสรรค์ประจำปีของภาคใต้ นำเสนอและต่อยอดศักยภาพของคนปักษ์ใต้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาต้นทุนวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอย่างสมดุล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในภูมิภาค

 

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ หรือ Pakk Taii Design Week เป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริมระบบนิเวศสร้างสรรค์ สนับสนุนศักยภาพคนท้องถิ่นและเชื่อมโยงคนสร้างสรรค์จากหลากหลายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญคือ การชูอัตลักษณ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของภูมิภาคใต้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางอาชีพ รายได้ทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

 

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566 (Pakk Taii Design Week 2023) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด ‘The Next Spring หลบเริน แล้วผลิบาน’ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนพี่น้องนักออกแบบนักสร้างสรรค์ชาวใต้ทั้ง 14 จังหวัด จากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพ ตลอดจนกลุ่มผู้ขับเคลื่อนเมือง ภาคการผลิต ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนคนในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกัน ชวนกันกลับบ้านเพื่อมาร่วมกันค้นหา ตีโจทย์ และเพิ่มคุณค่าให้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายของภาคใต้ในบริบทสมัยใหม่ ผ่านจุดเด่นด้านอาหาร ภูมิปัญญา อาคารบ้านเรือน และมหรสพ ที่จะถูกต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่ให้ถูกแช่แข็งและไม่ทิ้งตัวตนเดิม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา พร้อมกับถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จับต้องได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางอาชีพ ขยายเวลาทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และผลักดันให้เกิด ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ส่งเสริมการพัฒนา ‘เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ ต่อไป

 

 

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) : CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

 

หนึ่งในภารกิจสำคัญของ CEA คือการสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย

 

ติดต่อเทศกาลฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(66) 2 105 7400 (วันอังคาร – อาทิตย์ | 10.30 – 19.00)

pakktaiidesignweek@cea.or.th

 

 

The South Turn! ถึงทีใต้ ได้แรงอก

17 – 25 สิงหาคม 2567

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสคนรุ่นใหม่ชาวปักษ์ใต้ย้ายจากเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิดเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นพี่ที่กลับมาก่อน ไปจนถึงระดับชั้นครูที่ทำงานอยู่บ้านเกิดมาตั้งแต่แรก กลายเป็นปรากฏการณ์ที่มีกลุ่มนักสร้างสรรค์ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่โดดเด่นปรากฏตัวเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การกลับมามองหา ‘ของดี’ ที่บ้านเพื่อพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก มีการปรับตัว การทดลองเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีกับเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และขยายวงใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567 (Pakk Taii Design Week 2024) ภายใต้แนวคิด ‘The South Turn! ถึงทีใต้ ได้แรงอก’ มุ่งเน้นการสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในภาคใต้ ผสมผสานการนำเสนอทักษะภูมิปัญญาจากรากฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิม และการสนับสนุนให้เกิดการเติมโตของเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยนำเสนอผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพอันหลากหลาย ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะและงานฝีมือ ไปจนถึงงานพัฒนาเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เติมเต็มจุดเด่นของภาคใต้และจังหวัดสงขลา นับเป็นโอกาสแห่งการต่อยอดเพิ่มพูนทักษะให้เติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงศักยภาพหลากหลายของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่ซ่อนอยู่ และสินทรัพย์ท้องถิ่นที่นำมาสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ตลอดจนสร้างโอกาสเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่กับผลักดันศักยภาพท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีระดับสากล

ถึงทีใต้ ด่าย-แหร่ง-อ็อก’ ถึงเวลาของชาวปักษ์ใต้แล้วที่จะผงาดเพื่อบอกให้ชาวโลกได้รู้ชัดๆ อีกครั้งว่า ‘ปักษ์ใต้มีดีไม่เหมือนใคร’

 

——

 

PTDW2024 จะจัดขึ้นใน 3 พื้นที่หลักในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ย่านเมืองเก่าสงขลา ชุมชนหัวเขา และหาดใหญ่ พร้อมกับกิจกรรมในจังหวัดอื่นๆ อาทิ ย่านอา-รมย์-ดี จ.ปัตตานี, ย่านทับเที่ยง จ.ตรัง และ ย่านท่าวัง-ท่ามอญ จ.นครศรีธรรมราช นำเสนอผ่าน 6 รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย

 

การจัดแสดง (Exhibition & Showcase)

นิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน ศิลปะการจัดวาง ที่นำเสนอแนวความคิดจากกระบวนการทำงานร่วมกันของนักออกแบบ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ หรือกลุ่มเครือข่ายนักสร้างสรรค์หลากรูปแบบที่ต้องการนำเสนอศักยภาพและแนวคิดสร้างสรรค์ของจนเอง โดยนำเสนอแนวคิด กระบวนการที่ทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และธีมของเทศกาลฯ

การบรรยาย (Talk)

การบรรยายเพื่อการเติมเต็มความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนะ ที่จะช่วยกรตุ้นการพัฒนาศักยภาพของผู้คนที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และเติมแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน

เวิร์กช็อป (Workshop)

กิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อถ่ายทอดกระบวนการ หรือทักษะเฉพาะ ให้ผู้ร่วมเทศกาลฯ ได้ลองลงมือทำ นำเสนอแนวคิด องค์ความรู้ในหัวข้อที่สอดคล้องกับธีมเทศกาลฯ มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือสะท้อนศักยภาพของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างประสบการณ์และอีเวนต์ (Activity & Event)

กิจกรรมสร้างประสบการณ์ในหลากรูปแบบตั้งแต่ การฉายภาพยนตร์ (Film screening) แฟชั่นโชว์ (Fashion show) การเปิดบ้าน (Open House) ทัวร์ (Tour) และอีเวนต์ต่าง ๆ  

การแสดง (Performance & Show)

มหรสพ ศิลปะการแสดง ดนตรี และการแสดงสดหลากหลายรูปแบบ ในรูปแบบดั้งเดิมและต่อยอดให้ร่วมสมัย สร้างบรรยากาศ ชีวิตชีวา และความเคลื่อนไหวให้กับเมือง สานสัมพันธ์ผู้คน  

กิจกรรมกระตุ้นการขาย (Promotion)

วิธีการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบการในย่าน จัดกิจกรรม โปรโมชั่น หรือออกแบบเมนูพิเศษในช่วงระยะเวลาของเทศกาลฯ ที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้ รวมถึงการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการภายในย่านได้อีกด้วย

 

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่

#PTDW2024 #PakkTaiiDesignWeek

#TheSouthTurn #ถึงทีใต้ได้แรงอก